گزارشات

فهرست گزارشات:

1-      گزارشی اجمالی از طرح­های کلان ملی مصوب شورای عالی عتف(خلاصه NSP)

2-      گزارش کار دکتر طباطبائیان(به صورت Pdf)

3-      گزارش کار دکتر کریمی

4-      گزارش کار دکتر باقری مقدم(تدوین اسناد)

5-      گزارش ارزیابی طرح­های کلان ملی

6-      گزارش  مبانی تئوری دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح­های کلان ملی(VSM)