تقویم جلسات

 

 تقویم جلسات کارگروه اسناد راهبری در سال 94

شماره جلسه

تاریخ

چهارم

18/8/94

پنجم

23/9/94

ششم

21/10/94

هفتم

19/11/94

هشتم

17/12/94