معیارهای طرح‌های کلان ملی

شاخص­‌های طرح‌های کلان ملی (مصوب کمیسیون تخصصی هماهنگی و سیاستگذاری مورخ 15/10/1389)

شاخص های پروژه های کلان ملی

اندازه و هزینه فراتر از حیطه و توان یک بخش  یا نهاد خاص

·         توسعه علوم و فناوری های مستقر بر لبه دانش بومی

·         منافع غیر علمی برای جامعه شامل مزایای اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و ...(دارای ارزش افزوده فراوان)

·         همراستایی با اولویت های ملی

·         همکاری نهادها و سازمان های مختلف در پروژه

·         دارا بودن نتایج عملیاتی راهبردی

·         توسعه طیف گسترده ای از پروژه های تحت حمایت پروژه اصلی

·         توسعه و هم افزایی میان اهداف آموزشی و تحقیقاتی

·         زمان طولانی انجام