تعریف طرح کلان ملی

 

o       ارزش افزوده فراوان ایجاد می‌نماید و منافع مختلف برای جامعه شامل مزایای اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی را در بر دارد.

o       مبتنی بر توسعه علوم و فناوری‌های مستقر بر لبه دانش یا بومی‌سازی آنها باشد.

o       اندازه و هزینه طرح عموما فراتر از حیطه و توان یک بخش یا نهاد خاص و هم‌راستا با اولویت‌های ملی باشد.

o       همکاری نهادها و سازمان‌های مختلف در طرح را دربرگیرد و توسعه و هم‌افزایی میان اهداف آموزشی و تحقیقاتی را موجب شود.

o       شامل طیف گسترده‌ای از طرح‌های تحت حمایت طرح اصلی باشد.