مصوبات جلسات شورا درخصوص طرح‌های کلان ملی

شماره جلسات:


1-    جلسه نهم

2-    جلسه دهم

3-    جلسه یازدهم

4-    جلسه دوازدهم

5-    جلسه سیزدهم

6-    جلسه چهاردهم

7-    جلسه پانزدهم

8-    جلسه شانزدهم

9-جلسه هجدهم