جلسات

-         جلسات با دبیران کمیسیون­های تخصصی (جلسه کمیسیون هماهنگی 29/7/94)

-         جلسات کارگروه راهبری تدوین اسناد ملی راهبردی طرح­های کلان ملی(3 صورت جلسه)

-         جلسات کارگروه راهبری تدوین اسناد ملی راهبردی طرح­های کلان ملی حوزه علوم انسانی(1 صورت جلسه)

-         جلسات با معاونین وزرا و وزار(پیرو مصوبات شورای عالی عتف)(سه صورت جلسه)

-         سایر جلسات

 

1-      جلسه با دبیران کمیسیون­های تخصصی

عنوان جلسه: جلسه کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست­­های علم و فنّاوری

موضوع: ارائه فرایند اجرایی­سازی دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح­های کلان

2-      جلسات کارگروه راهبری تدوین اسناد ملی طرح­های کلان ملی

     این جلسات از تیرماه 94 تاکنون به صورت ماهیانه و با هدف ارائه گزارش پیشرفت طرح­ها در تدوین اسناد راهبردی، بررسی موانع و مشکلات پیش­روی طرح­ها در روند انجام مطالعات و تدوین اسناد و ارائه راهکارها برگزار شده است.

3-      جلسات کارگروه تدوین روش­شناسی تهیه و تدوین اسناد بالادستی طرح­های کلان ملی حوزه علوم انسانی

    این جلسات در راستای مصوبه جلسه کمیسیون دائمی مورخ 28/5/94 مبنی بر  تدوین روش­شناسی تهیه و تدوین اسناد بالادستی طرح­های کلان ملی حوزه علوم انسانی توسط دبیرخانه شورای عالی عتف،  برگزار خواهد شد و تاکنون نیز یک جلسه برگزار شده است.

4-      جلسات با معاونین وزرا و وزا (پیرو مصوبات شورای عالی عتف)

دبیرخانه شورای عالی عتف در راستای اجرای مصوبه شانزدهمین جلسه شورای عالی عتف مبنی بر ارائه پیشنهاد در خصوص نحوه تأمین اعتبار و اصلاح ساختار اجرایی طرح‌های کلان ملی اقدامات زیر را برنامه ریزی کرده است.

  1. تشکیل کمیته کارشناسی در دبیرخانه به منظور تدوین پیش‌نویس دستورالعمل مدیریت و راهبری طرح‌های کلان مصوب،

         شناسایی مهمترین چالش‌های فرا روی اجرای بهینه طرح‌های کلان ملی،

        تدوین زیرسیستم اجرایی طرح‌های کلان در آیین‌نامه،

          تدوین زیرسیستم تأمین مالی و کنترل بودجه طرح‌های کلان در آیین‌نامه.

  1. تشکیل 2 جلسه کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و دانشگاه‌های ذکر شده در مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی،

            جمع بندی نظرات و اصلاح دستورالعمل بر اساس نتایج کارگروه.

  1. برگزاری 2 جلسه کارگروه تخصصی با حضور معاونین پژوهش و فناوری دستگاه‌ها و دانشگاه‌های ذکر شده در مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی،(در تاریخ­های 30/10/93 و 27/11/93)

            جمع بندی نظرات و اصلاح دستورالعمل بر اساس نتایج کارگروه تخصصی،

  1. برگزاری یک جلسه با وزرای دستگاه‌ها و رؤسای دانشگاه‌های ذکر شده در مصوبه جلسه شانزدهم شورای عالی(در تاریخ 2/3/94)

      جمع بندی نظرات و اصلاح دستورالعمل بر اساس نتایج جلسه جهت ارائه و تصویب در هجدهمین جلسه شورای عالی عتف.