نشست‌های تخصصی

برگزاری نخستین همنشست ارزیابی طرح‌های کلان ملّی پژوهش و فنّاوری

o       هدف از برگزاری همنشست

با توجه به مصوبه پانزدهمین جلسه شورای عالی عتف در خصوص تشکیل کارگروه­های ارزیابی طرح‌های کلان، دبیرخانه این شورا با اهداف ذیل تصمیم به برگزاری همنشستی با حضور اعضای کارگروه­های ارزیابی طرح‌های کلان در تاریخ 20/3/93 گرفت:

  • آشنایی اعضای کارگروه نسبت به وظایف و مأموریت‌های شورای عالی عتف؛

  • آشنایی اعضای کارگروه نسبت به روند و چگونگی تعریف و تصویب طرح‌های کلان؛

  • آشنایی اعضای کارگروه نسبت به موضوع، اهداف و گستره شمول طرح‌های کلان ؛

  • تشریح و تبیین انتظارات دبیرخانه شورای عالی عتف از اعضای کارگروه؛

  • تشریح و تبیین فرآیند ارزیابی طرح‌های کلان؛

  • برنامه ریزی منسجم برای ارزیابی طرح‌های کلان در یک دوره زمانی کوتاه.

همانطور که در بالا اشاره شده است، هدف از برگزاری همنشست صرفاً شکل‌گیری کارگروه و آغاز فرآیند ارزیابی طرح‌های کلان بوده است که با توجه به سازوکاری که برای ارزیابی طرح‌های کلان طراحی شد، در ابتدای جلسات ارزیابی، پرسشنامه‌ها و صورت‌جلسا‌تی بر اساس مشخصات طرح‌ها تهیه و در اختیار اعضای کارگروه قرار گرفت تا بر اساس شناخت بدست آمده در جلسات کارگروه، نظرات فنی خود را از طریق پرسشنامه در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

 

 

o   محتوای همنشست

در راستای دستیابی به اهداف مذکور از برگزاری همنشست، برنامه‌ای با محتوای ذیل طرح‌ریزی شد و با همکاری تیم اجرایی پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران و در محل پژوهشگاه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) برگزار گردید.

  • سخنرانی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری؛

  • کارگاه اول: متدلوژی تدوین اسناد راهبردی طرح های کلان حوزه علوم تجربی

  • کارگاه دوم: ضرورت و مبانی طراحی متدولوژی خاص برای تدوین اسناد راهبردی طرح‌های کلان در حوزه علوم انسانی ؛

  • سخنرانی قائم مقام دبیرکل شورای عتف در خصوص فرآیند ارزیابی طرح‌های کلان؛

·         برگزاری نشست‌های تخصصی ارزیابی طرح‌های کلان به تفکیک کمیسیون‌های تخصصی.